Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Referenční projekty

Lokální varovné systémy (LVS) - Early Warning Systems

Projekt financovaný Operačním programem životního prostředí.

Budování modernizace systému předpovědí a výstražných systémů zvyšujících ochranu před povodněmi.

Dodávky přístrojů pro měření výšky hladiny, povrchových toků a dešťových srážek.

Webová aplikace pro snadnou správu naměřených dat z automatických stanic, vybavených systémem dálkového přenosu dat.

Zasílání varovných SMS při překročení SPA gradientního nárůstu, nebo nízké hladiny napětí baterie.

Lze využít i pro další aplikace např. v hydrologii, hydrogeologii, inženýrské geologii, zemědělství apod.

Hydrologická telemetrická stanice v Praze, řeka Vltava, profil Karlův most - Bradáč

Referenční projekt měření hladiny řeky Vltavy u Karlova mostu v Praze. Měření probíhá prostřednictvím inteligentního automatického hladinoměrného senzoru Solinst Levelogger a telemetrické stanice WATERLOGGER 12. Stanice je instalována na místě prvního oblouku Juditina mostu, kde se původně nacházel reliéf mužské tváře zvaný Bradáč. Podle legendy patří tvář na reliéfu prvnímu staviteli Juditina mostu. Ten byl postaven ve 12. století. Bradáč sloužil po staletí obyvatelům Prahy jako vodoměrná značka.

       

        Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Modernizace ZF JU a FROV JU

Dodali jsme celkem těchto 11 přístrojů nebo přístrojových systémů:

Spectroradiometer  - FieldSpec WR

Přístroj pro stanovení obsahu chlorofylu - CCM 300

Měření slunečního záření pod listovou plochou – SunScan SS1 standard systém

Měření slunečního záření pod i nad listovou plochou s referenčním senzorem – SunScan SS1

Systém pro měření vodního potenciálu rostlin – Saps II

Laboratorní mlýn pro obiloviny - FQC-109 

Průtokoměr Dopplereův princip – FlowTracker

Multispektrální kamera k zavěšení na dron – ADC Lite ILS

Přístroj pro měření penetrace do 80 cm s GSM – Penetrologger GSM

Měření kořenového systému, skener 3D a analytický software  – WinRHIZO Pro

Systém pro pokročilé měření a analýzu listové plochy – WinDIAS software

         

 


Terénní přístroje a vybavení pro Centrum výzkumu globální změny - CzechGlobe

Přístrojový komplet pro environmentální výzkum: životní prostředí - globální klimatická změna, spektrometry, spektroradiometry.

Přístrojový komplet pro environmentální výzkum: ekofyzikální vybavení, vodní potenciál, monitoring kořenového systému, digitální mapy porostu, stanovení flavonoidů a chlorofylu, půdní vlhkost, listová plocha. LAI index.

               


Dekonta, a.s. - Monitorovací systémy pro jadernou elektrárnu Kozloduj, Bulharsko

Dodávka profesionální automatické meteostanice.

Dodávka pneumatických vzorkovacích čerpadel Bladder Pumps (výrobce Solinst, Kanada) pro precizní monitoring podzemních vod v hydrogeologických pozorovacích vrtech.

Osazení 15 HG vrtů automatickými hladinoměry Levelogger s dálkovým přenosem dat pomocí telemetrické stanice Waterlogger (GSM/GPRS - BG operátor).

TDR půdní vlhkostní senzory (výrobce Imko, Německo).

         

 

Centrum excelentnosti managementu povodí v měnících se podmínkách životního prostředí - Partneři: ÚH SAV, SPU Nitra a TU Zvolen


15 stanic - půdní vlhkosti v profilu do 2,5 m. Instalována vlhkostní čidla 10HS (výrobce Decagon, USA).

4 meteorologické stanice osazené senzory pro měření vlhkosti a teploty vzduchu, směru a rychlosti větru, vyhřívaným srážkoměrem a senzorem globálního záření.

10 vrtů - stanic s měřením hladin podzemní vody osazených inteligentními manometrickými senzory Levelogger (výrobce Solinst, Kanada).

Povodí řek Nitra a Žitava, zasahuje i do povodí Váhu a Hronu.

Telemetrický přenos dat pomocí přenosových stanic PROlog, zpracování a správa dat v rámci internetové.
databáze  . Více o tomto projekty se dozvíte zde.


          

          


 

Vodohospodářská výstavba Bratislava, s.p.

Dodávky přístrojů pro měření hladin podzemních vod a monitoringu průsaků:

Vodní nádrž Králová, Váh

VD Kozmálovce, Hron

OH Dunaje na území Bratislavy (Devín - pod hradem)

PVE Čierný Váh

 


 

Měření kvality vody, proudění vody a batymetrie EcoMapper AUV - Liptovská Mara, Slovensko

Školicí a předváděcí seminář pořádaný ve spolupráci společností Ekotechnika spol. s r.o. a Aquamonitoring s.r.o..

Prezentace přístrojové techniky pro měření hladin povrchových a podzemních vod, prezentace přístrojové techniky pro měření průtoků vodních toků a přístroje pro měření chemických parametrů vody.


 

Předváděcí měření s přístrojem River Surveyor M9

V úterý 9. května proběhlo v Černošicích na Berounce (u lávky pro pěší poblíž nádraží ČD) předváděcí měření s přístrojem River Surveyor M9. Toto automatické profilovací zařízení umožňuje měření průtoku v přirozených korytech řek na principu Dopplerova jevu. Výstupními daty pak jsou např. celkový průtok, obsah průtočného profilu a průměrná rychlost. 

Změřený celkový průtok korytem činil  33,12 m3/s (průtok Berounky v Radotíně dle měrného profilu ČHMÚ byl toho dne 34,2 m3/s).

  

Příčný profil říčního koryta – změřeno vertikálním paprskem/senzorem - modrá barva, změřeno pomocí rychlostních senzorů - zelená barva:

Příčný profil - rozložení rychlostního pole:


Kateřinská jeskyně - Moravský kras

Přístroje pro monitoring mikroklimatu uvnitř jeskyně.

Měření teplot a vlhkosti vzduchu, měření proudění vzduchu (2D a 3D anemometry).

Propojení všech vnitřních senzorů a dataloggerů s meteostanicí před jeskyní.

Dálkový přenos dat z venkovní meteostanice pomocí GSM.

Správa naměřených dat v sídle správy jeskyní v Blansku.

dodavatelé

naši klienti